REGULAMIN NAJMU LOKALU PRZY ULICY KASPRZAKA 29/1146 W WARSZAWIE 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z lokalu usługowego przy ul. Kasprzaka 29/1146 w Warszawie (Wola), dalej zwany „Lokalem”.
 2. Lokal jest przeznaczony wyłącznie do świadczenia usług z zakresu makijażu permanentnego, kosmetologii lub medycyny estetycznej.
 3. Korzystanie z Lokalu jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rezerwacji i zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu.

§2. Rezerwacja Lokalu

 1. Przed dokonaniem rezerwacji lokalu, należy potwierdzić dostępny termin pod numerem telefonu +48 518 044 747.
 2. Rezerwację lokalu należy dokonać po przez formularz: https://zajaczkowskapmu.activehosted.com/f/14
 3. Czynsz należy opłacić w  wyznaczonym terminie  i jest potwierdzeniem rezerwacji lokalu.
 4. Rezerwacja lokalu wymaga kaucji gwarancyjnej 200 zł na rachunek: 87 1090 0088 0000 0001 4739 2280 

§3. Czynsz i opłaty

 1. Czynsz najmu wynosi 250 zł netto  plus podatek VAT według aktualnej na dzień zapłaty czynszu stawki za każdy 1 dzień najmu.
 2. W czynszu zawarte są zryczałtowane zaliczki na koszty eksploatacyjne.
 3. W czynszu zawarte są koszty odbioru odpadów medycznych.

§4. Kaucja gwarancyjna

 1. Najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 200 zł na rachunek:  87 1090 0088 0000 0001 4739 2280
 2. Wynajmujący z Kaucji Gwarancyjnej potrącić może należne mu na podstawie niniejszej umowy kwoty (sprzątanie, ewentualne naprawy lub uszkodzenia lokalu).
 3. Warunki zwrotu kaucji gwarancyjnej:
  1. kaucja zwrócona zostanie pod warunkiem zwrotu przez Najemcę Lokalu dla Wynajmującego w stanie czystym oraz niepogorszonym.
  2. Zwrot kaucji następuje na podstawie przesłanego protokołu „zdawczo-odbiorczego” w ciągu 14 dni od przesłania protokołu.

§5. Obowiązki Najemcy

 1. Najemca jest odpowiedzialny za zgłoszenie wszelkich uszkodzeń lub braków wyposażenia przed rozpoczęciem użytkowania Lokalu.
 2. Najemca zobowiązany jest do pozostawienia lokalu czystego i w niepogorszonym stanie technicznym.
 3. Po zakończeniu użytkowania lokalu, należy wypełnić i przesłać zdjęcie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§6. Zasady korzystania z lokalu

 1. Z lokalu można korzystać w godzinach 6:00 – 22:00.
 2. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
 3. Wszelkie dostępne wyposażenie jest do dyspozycji Najemcy

§7. Wyposażenie lokalu

 1. Fotel elektryczny: Przeznaczony do wykonywania zabiegów, z możliwością regulacji elektrycznej.

 2. Taboret: Ruchomy, z regulacją wysokości, przeznaczony dla osoby wykonującej zabieg.

 3. Lampa Lumline: Dostarczająca odpowiednie oświetlenie do zabiegów kosmetycznych i medycznych.

 4. Lodówka na odpady medyczne: Przeznaczona do przechowywania odpadów medycznych w oczekiwaniu na ich utylizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Kolumna audio: Dostępna dla Klientów w celu odtwarzania muzyki w tle podczas wykonywania zabiegów.

 6. Stolik i 2 fotele dla klientek: Przeznaczone do użytku przez klientów oczekujących na zabiegi lub w trakcie konsultacji.

 7. Pojemniki na odpady medyczne: Przeznaczone na odpady medyczne.

 8.  Elementy dekoracyjne: Zasłona, lutro, sztuczny kwiat, logo, zegar.

§8. Odpady medyczne

 1. Segregacja i przechowywanieOdpady medyczne należy segregować i przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi odpadów medycznych. Najemca powinien używać wyłącznie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów medycznych, które są odpowiednio oznaczone i zabezpieczone.

 2. Pojemniki na odpady: W lokalu znajdują się specjalnie oznakowane pojemniki na odpady medyczne. Klient zobowiązany jest do umieszczania odpadów jedynie w tych pojemnikach. Należy ściśle przestrzegać zasad dotyczących segregacji odpadów, aby nie dopuścić do ich zmieszania z odpadami komunalnymi.

 3. Lodówka na odpady medycznePo zapełnieniu pojemników, odpady medyczne należy przechowywać w lodówce na odpady medyczne dostępnej w lokalu. Lodówka ta jest przeznaczona do przechowywania odpadów medycznych w kontrolowanej temperaturze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja Regulaminu: Dokonanie rezerwacji i zapłata czynszu najmu jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny dla Klienta przed dokonaniem rezerwacji.

 2. Zmiany w Regulaminie: Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Lokalu lub w inny sposób komunikowanym Klientom, chyba że ustalono inny termin ich wejścia w życie.

 3. Odpowiedzialność: Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu Lokalu oraz za działania osób trzecich, którym Klient udostępnił Lokal. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Klientów w Lokalu.

 4. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego. Spory wynikające z korzystania z Lokalu rozstrzygane będą przez właściwy sąd lokalny dla siedziby Wynajmującego.

Dowiedz się więcej !

Zapisz się newsletter, aby otrzymać więcej informacji na temat makijażu permanentnego  brwi, kresek i ust!

Informacje otrzymasz drogą mailową!